Ideekaart

Materjal põhineb artiklil “Mind Mapping in Executive Education: Applications and Outcomes“.

Mis on ideekaart?

Ideekaart on analüütiline visualiseerimistehnika, mille abil illustreeritakse inimesele omast radiaalset mõtlemist ja teema “lahtilõhkumist” alamteemadeks. Ideekaardi tehnika on välja arendatud Tony Buzan aastal 1970. aastal peale tutvumist uuringuga, mis tegeles õppimise ja õpitu meeldejätmise psühholoogiaga.

Ideekaarte saab kasutada väga erinevates eluvaldkondades kus õppimine ja selge mõtlemine aitab arendada inimese võimekust. Ideekaardil on neli põhilist omadust:

 1. Keskne idee, mõte või mõiste pannakse kirja joonise keskele
 2. Alateemad hargnevad keskelt harudena eemale
 3. Harude peal kujutatakse siduvaid pilte (NB! ei pea olema ainult verbaalne esitusviis nagu mõistekaardil) või märksõnu. Väiksema tähtsusega teemad seotakse harude abil peamiste teemade külge
 4. Harud moodustavad puujuurestiku kombel ühendatud hierarhilise, radiaalse struktuuri.

Erinevalt mõistekaardi-tehnikast ei nõuta ideekaardi puhul mõistete ja seoste selget eristamist. Ideekaardi puhul on piiranguid ja reegleid oluliselt vähem kui mõistekaardil. Ideekaardid hõlbustavad parema ajupoolkera stimuleerimist läbi visuaalse keele, fokusseerivad seda loomingulisule ning loogilisele mõtlemisele. Tänapäevane ärimaailm on juba aru saanud, et selleks, et tuua turule uusi ja täisutatud tooteid ja teenuseid, on nende väljamõtlemiseks vaja mõlema ajupoolkera poolset koostööd. Erinevalt mõistekaartidest on ideekaardid peamiselt just ärimaailmas kasutust leidnud.

Kuidas õpilasi juhedada ideekaarte looma ja kasutama

Üks võimalus õpilastele ideekaarti tutvustada on alustada loenguga ideekaardi ajaloost, inimese ajupoolkerade erinevast toimimisest ning ideekaardi kasutamise näidetest. Edasi järgneks juhendaja kaasabil harjutuste sooritamine. Selleks, et ideekaardi kasutamist paremini integreerida reaalsete probleemide lahendamisesse, töötavad õpilased mõne pooleli oleva teema kallal.

Õpilaste grupid keskenduvad tegevuse käigus ühele kindlale osale probleemist, valivad näiteks konkreetse küsimuse. Kõigepealt arutavad õpilased grupis küsimuse või probleemi üle 20 minutit ning seejärel palutakse igal õpilasel koostada oma ideekaart probleemi kohta. Samal ajal kui õpilased kaarti joonistavad, käib juhendaja klassiruumis ringi ning teeb kindlaks, milline õpilane teeb oma grupis kõige parema ja effektiivsema ideekaardi. Peale seda esitab kõige parema ideekaardi omanik oma joonistust.

Alternatiivseks variandiks on lähenemine, kus juhendaja saadab igale õpilasele paar päeva enne kursust järgmise info:

 1. Lühike sissejuhatus ideekaardi keskse idee või mõiste kohta
 2. Pikem kirjelduslik materjal, kuidas ideekaarti kasutada ja näiteid mujalt maailmas ning paar juhendit, kuidas ideekaarti koostada:
  1. alusta värvilise illustratsiooniga ideekaardi keskel
  2. kasuta illustratsioone läbi kogu ideekaardi
  3. kõik kasutatud sõnad asetsevad joontel ning kõik jooned on ühendatud mõne teise joonega
  4. iga sõna eraldi real
  5. kasuta värve läbi terve ideekaardi
  6. asete mõisted ja sõnad võimalikult hajali, et oleks lihtsam ühendusi tekitada

Lisaks võib juhendaja saata häid näiteid ideekaartidest, mida eelnevad õpilsed on koostanud.

Samuti võib osa materjalidest, mida juhendaja õpilastele jagab, olla ideekaardi formaadis, et õpilased harjuksid ideekaarte lugema.

Ideekaardi kasutamise positiivsed küljed

Paljud õpilased on hakkama saanud selge ja hea sõnumiga ettekandega, kasutades ettekandmise toetamiseks ideekaarti, mitte traditsioonilisi märkmeid. Peale ideekaartide hoolikat ettevalmistust, on nad valmis nii keerulisteks ettekande teemadeks kui tekkivateks küsimusteks kuulajate seast. Võib uskuda, et ideekaartide kasutamine annab ettekandjale seega rohkem enesekindlust.

Mida õpilased arvavad ideekaardi kasutamisest

Esialgsete tulemuste põhjal, mis saadi 70 õpilase küsimustikke uurides selgus, et nad olid üldiselt väga rahul nii ideekaartide võimekuse kui ka kasutuslihtsusega ning meetodi eelistega lineaarse märkmete tegemise ees. Kõik küsimustikule vastajad olid nõus, et ideekaardi kasutamise saab selgeks hästi vaid pideva harjutamise ning kasutamisega erinevates kontekstides.

Mitte kõik vastajad siiski ei olnud ideekaardi pooldajad. 70-st vastajast kolm leidsid, et neile sobib paremini vertikaalne nimekiri märkmete tegemiseks ning ideede genereerimiseks. Me usume siiski, et põhjus, miks õpilased nii vastasid, peitub neile antud seletustes ja juhistes, kuidas ideekaarte kasutada, mis võisid olla mitte nii arusaadavad kõigile.

Dee Hock, Visa krediitkaardi firma asutaja, sõnastab selle probleemi lahti nii:

“Probleem ei ole mitte selles, kuidas leida uusi ja innovaatilisi ideid vaid kuidas saada vanad ideed ajust välja. Meie aju on nagu tuba, milles on palju vana mööblit. Selleks, et uus sisse mahuks, peab vanast enne lahti saama. Tee oma ajust kasvõi pisike nurk tühjaks ning see täidetakse hetkega loovate ideedega.”

Järgmised arvamused on pärit kursust läbinud õpilastelt:

Õpilane 1:

Sissejuhatus ideekaartidesse oli minu jaoks tõeline sissejuhatus. Ma pean ennast küllaltki “visuaalseks” inimeseks, näiteks on mul meeles, kus lehekülje osas on mõni lause või mõte, kui mul seda vaja peaks olema. Minu jaoks on see esimene mälestus, isegi tugevam kui sisu või sõnum. Seega ideekaartide kasutamine loetava teksti mõtte edasiandmiseks tundus minu jaoks kui tõeline ilmutus. Tundub veider, et uue tehnika õppimine võib viia õppimisprotessi nii kaugele, et sa hakkad nägema asju enda ümber või mõtlema neist ideekaardi moel. Ma hakkasin isegi märkmeid ideekaartidena vormistama.

Õpilane 2:

Esimene tööriist, mida kursuse raames tutvustati oli ideekaart. Pean tunnistama, et esiti ei saanud ma päris täpselt aru, milleks see hea on ning miks ma peaksin seda proovima. Nüüd kui seda kirjutan, olen pettunud, et mu esmamulje selline oli. Ma olin skeptiline kuni sinna maani, kus meile tutvustati teiste õpilaste poolt loodud ideekaarte. See on tõeliselt hea moodus ideede puistamiseks paberile ning nende organiseerimiseks ja terviku moodustamiseks. Teinekord raamatut või dokumente lugedes on väga raske aru saada kogu sisust. Ideekaart lahendab selle probleemi väga edukalt. Lisaks on minu organisatsioonis probleemiks see, et kui toimuvad koosolekud, siis on grupid suured ning tahes tahtmatult hakkavad osad inimesed oma mõtetega domineerima. Kasutades ideekaarti, võetakse arvesse kõikide mõtted. Osad küll mõtlevad, et selleks ei pea kasutama eraldi tööriista kuid minu kogemus on, et osad ei saagi oma mõtteid koosolekutel välja öelda. Samas võivad need mõtted olla firma jaoks väga kasulikud.

Lõpetuseks, ma ise plaanin ideekaarti edaspidi kasutada ettekannete ettevalmistamiseks, et oma mõtteid paremini organiseerida.

Õpilane 3:

Ma olin tõeliselt põnevil kogu see aeg, kui me õppisime ideekaartide kasutamist. Ma ei olnud enne sellest midagi kuulnud ning mulle tundus see kohe huvitav väljakutse. Ma ei ole olnud kunagi suur sõnavõtja üritustel või koosolekutel kuid ma olen kindel, et see tööriist aitab avalikuse ees rääkimisi muuta palju vähem hirmuäratavateks.

Õpilane 4:

Ideekaart on väga effektiivne märkmete tegemise vahend. Ideekaart võib olla väga personaalne ning seda saab väga hästi ära kasutada ettekannete ajal. Ma isegi proovisin meetodit, kus ma ei vaadanud ettevalmistatud ideekaarti kolm päeva enne esitlust ning kõik läks väga hästi. Ma olin enne väga kartlik avalikkuse ees esinedes kuid ideekaartide kasutamine on vaid tõstnud mu enesekindlust.

Tuginedes teiste õpilaste kommentaaridele ja enda vaatlustele, aitab see muutuda veidi visuaalsemalt mõtlevamaks kuna kasutatavad sümbolid ja ikoonid võivad olla väga väljenduslikud. Õnneks on ka head tarkvara, millega ideekaart luua, näiteks Visio, Mind Man ja Visi Map. Samuti saab häid ideekaarte luua Power Point abil.

Ideekaardid ja kujundlik mõtlemine

Üks kasulik väljund, mida ideekaartide kasutamine annab, on see, et kasutajad hakkavad oma mõtlemisprotsessis kasutama metafoore. Lisades visuaalseid dimensioone loodud informatsioonile, näitavad ideekaardid kuidas metafoorid edendavad arusaadavuse parandamist kui ühte elementi kirjeldatakse läbi teise. Ideekaartide kasutamine viib tõdemuseni, et metafoorid on väga abiks, et lahti mõtestada arusaamise ja omavahelise suhtluse fenomen. Läbi ideekaartide kasutamise on õpilased võimelised nägema, kuidas pildiline keel mõtestab lahti erinevad elulised situatsioonid ning aru saama, milliseid kõrvaltvaateid see meetod võimaldab enda ees seisvatele probleemidele ja küsimustele.

Kokkuvõte ja järeldused

Ideekaartide kasutamine toob kindlasti õppetöösse juurde värskust ja analüütilisust. Selle meetodi kasutamine toob õpilastes välja nende loovama külje ning nad näevad, et ülesandeid ei pea lahendama vaid traditsioonilisel moel. Vastuseid ülesannetele on võimalik vormistada vaid ühe pildina ühel lehel.

Põhjus, miks ideekaardid hästi toimivad, arvatakse peituvat selles, et nende tööpõhimõte sarnaneb väga palju meie aju tööle.

Märkmete tegemine ja mõtete-ideede organiseerimiseks ei pea kasutama mitte ainult sõnu, numbreid, lauseid ja ridu vaid ka värve, pilte, illustratsioone, sümboleid, ehk teisisõnu ideekaarte.

Advertisements